Privatumo politika

UAB „VAISINGUMO CENTRAS“

PRIVATUMO POLITIKOS TAISYKLĖS,

priimtos pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas

 

 1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
 1. UAB „Vaisingumo centras“, įmonės kodas 123847393, buveinės ir korespondencijos adresas Juozo Balčikonio g. 3-280, LT-08247 Vilnius, kontaktai: el. p. info@vaisingumocentras.lt, tel. nr. +370 (687) 80 605. Toliau vaizdo duomenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėse „Bendrovė“.
 2. Vaisingumocentras.lt – elektroninė svetainė, esanti adresu vaisingumocentras.lt.
 3. Vartotojas – veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka.
 4. Paslaugos – visos vaisingumocentras.lt vartotojui teikiamos sveikatos priežiūros ir gydymo paslaugos.
 5. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.
 6. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
 7. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis vaisingumocentras.lt.
 8. IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas ir pagal kurį galima identifikuoti asmenį.

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Vaisingumocentras.lt Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui naudojantis vaisingumocentras.lt siūlomomis sveikatos priežiūros ir gydymo Paslaugomis.
 2. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti vaisingumocentras.lt Vartotojų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.
 3. Asmenys yra laikomi susipažinusiais su šia Politika, kai užpildydami registracijos formą pažymi, kad sutinka su Privatumo politikos taisyklėmis.
 4. Privatumo politikos taisyklių tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą Bendrovės interniatiniame puslapyje vaisingumocentras.lt, užtikrinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų laikymąsi ir įgyvendinimą.
 5. Bendrovė renka vartotojo Asmens duomenis, kuriuos jis savanoriškai pateikia elektroniniu paštu, registruotu paštu, faksu, telefonu, tiesiogiai atvykęs į Bendrovės veiklos vietą ar naudodamasis Bendrovės internetiniu puslapiu.
 6. Asmenys, norintys registruotis vaisingumocentras.lt, privalo pateikti šiuos privalomus rekvizitus: (i) Vardas; (ii) Pavardė; (iii) El. paštas; (iv) Tel. Nr. Registracijos metu nėra sukuriama Paskyra.
 7. Bendrovės interniatiniame puslapyje vaisingumocentras.lt gali būti pateikiamos nuorodos į ir iš Bendrovės partnerių, reklamos tiekėjų, susijusių asmenų tinklapių. Prašome atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiai, į kuriuos Vartotojai patenka, rinkdamiesi nuorodos interniatiniame puslapyje vaisingumocentras.lt, turi savo privatumo politikas ir Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų. Rekomenduojama Vartotojams susipažinti su šių kitų tinklalapių privatumo politikomis prieš pateikiant jose bet kokius savo Asmeninius duomenis.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA
 1. Vartotojas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas vaisingumocentras.lt būtų tvarkomi veiklos analizės tikslais. Jeigu Vartotojas nepageidauja, jog duomenys būtų renkami ir saugojami turi teisę nepildyti ir nepateikti registracijos formos.
 2. Bendrovė patvirtina, jog Vartotojo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Vartotojams elektroninėje svetainėje vaisingumocentras.lt teikiamas Paslaugas.
 3. Asmens duomenys, pateikti pildant registracijos formą ar elektroniniu paštu bus saugomi 6 (šešis) mėnesius nuo pateikimo momento.
 4. Bendrovė įsipareigoja neatskleisti Vartotojo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
  1. Jeigu yra Vartotojo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
  2. Bendrovės partnerius, teikiančius paslaugas, susijusias su Vartotojo užsakytomis Paslaugomis tinkamu įvykdymu;
  3. Bendrovė taip pat gali perduoti Vartotojo Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie Bendrovės vardu veikia kaip Duomenų tvarkytojai. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų tvarkytojams, su kuriais Bendrovė yra pasirašiusi atitinkamas sutartis ar bendradarbiavimo sutartyse yra nuostatos aptariančios asmens duomenų perdavimą/teikimą ir Duomenų tvarkytojas užtikrina adekvačią perduodamų asmens duomenų apsaugą;
  4. Visais kitais atvejais, Vartotojo Asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Duomenų subjekto asmens duomenis Bendrovė gali perduoti vyriausybinėms ar teisėsaugos institucijoms, joms pareikalavus.
 5. Nepaisant to, kad Bendrovė deda visas protingas pastangas tam, kad apsaugotų Asmenų duomenis, Bendrovė negali garantuoti saugaus duomenų perdavimo elektroninei svetainei. Bet kokios duomenų perdavimo procedūros yra atliekamos išimtinai Vartotojo rizika. Nuo duomenų gavimo momento, Bendrovė taiko itin griežtas Vartotojo Asmens duomenų apsaugos tvarkas bei technines ir organizacines priemones tam, kad būtų užtikrinta apsauga nuo nepatvirtintos prieigos prie Asmenų duomenų.
 6. Bendrovė naudoja Vartotojo Asmenų duomenis, tam, kad:
  1. Užtikrintų, jog internetinės svetainės vaisingumocentras.lt turinys yra pateikiamas efektyviausiu ir tinkamiausiu Vartotojams būdu;
  2. Suteiktų Vartotojams informaciją, Paslaugas, kurių Vartotojai pageidauja arba, kurie galėtų sudominti Vartotojus tuo atveju, jeigu Vartotojai yra davę sutikimus būti informuoti šiuo tikslu;
  3. Vartotojai būtų informuoti apie Bendrovės teikiamų Paslaugų pakeitimus.
 7. Bendrovė tai pat naudoja Vartotojų, įsigijusių Paslaugas, kontaktinius duomenis rinkos tyrimo tikslais, siekiant įvertinti Bendrovės klientų pasitenkinimą Bendrovės veikla ir, atsižvelgiant į tai, gerinant Bendrovės veiklos kokybę. Atsakymai, pateikiami į šiuo tikslus siunčiamus el. pranešimus ir (ar) skambučius yra anonimiški. Tuo atveju, jeigu Vartotojas nenori gauti tokių el. pranešimų ir (ar) skambučių, jis gali informuoti Bendrovę apie tokių pranešimų atsisakymą elektroniniu paštu info@vaisingumocentras.lt.

 

 

 1. VARTOTOJO TEISĖS
 1. Vartotojas turi šias pagrindines teises vaisingumocentras.lt svetainėje:
  1. Žinoti apie savo asmeninių duomenų tvarkymą;
  2. Susipažinti su savo asmeniniais duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
  3. Reikalauti ištaisyti ar sunaikinti Vartotojo asmeninius duomenis, kuriais disponuoja Bendrovė
  4. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Vartotojo asmens duomenys.
 2. Vartotojas, pateikęs prašymą raštu (kartu pridėdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą), turi teisę susipažinti su vaisingumocentras.lt svetainėje tvarkomais Vartotojo asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Vartotojo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami. Bendrovė, gavusi Vartotojo prašymą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo prašymo gavimo dienos pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis tokia pat forma, kokia kreipėsi Vartotojas arba Vartotojas sutiko gauti informaciją apie duomenis kitu Bendrovės pasiūlytu būdu.
 3. Vartotojas prašymą dėl susipažinimo, koregavimo ar panaikinimo su jo atžvilgiu Bendrovės surinktais Asmens duomenimis gali pateikti el. paštu info@vaisingumocentras.lt arba registruotu paštu Bendrovės adresu Juozo Balčikonio g. 3-280, LT-08247 Vilnius.
 4. Paslaugų suteikimo momentu Bendrovės darbuotojai gali Vartotojo paprašyti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuris naudojamas tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui. Tokiu atveju, nėra daromos asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos.
 5. Bendrovė vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Vartotojo pateikiami Asmens duomenys info@vaisingumocentras.lt būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: (i) Neteisėto Asmens duomenų pakeitimo; (ii) Atskleidimo; (iii) Sunaikinimo; (iv) Asmens tapatybės vagystės; (v) Sukčiavimo.
 6. Bet kokį prašymą ar  nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Vartotojas turi pateikti Bendrovei raštu vienu iš šių būdų: (i) Išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą Bendrovei registruotu paštu adresu Juozo Balčikonio g. 3-280, LT-08247 Vilnius; (ii) Išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu info@vaisingumocentras.lt.
 7. Asmenų skundus dėl netinkamo ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 1. Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu vaisingumocentras.lt. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Vartotojai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant vaisingumocentras.lt, ir sudarant techninę galimybę Vartotojams pirmą kartą jungiantis prie vaisingumocentras.lt esant naujai Privatumo Politikos versijai  ją perskaityti ir patvirtinti.
 2. Bendrovė neatsako už ryšio sutrikimus, dėl kurių Bendrovės internetinio puslapio Vartotojai ir kiti asmenys negali pasiekti internetinio puslapio ar naudotis paslaugomis.
 3. Bendrovė neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Bendrovės internetinio puslapio funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad Bendrovės internetinis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Vartotojas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią Vartotojas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis Bendrovės internetiniu puslapiu,  yra išimtinai gaunamas Vartotojo nuožiūra bei rizika, ir tik Vartotojas atsako už žalą, padarytą Vartotojui bei Vartotojo kompiuterinei sistemai.
 4. Vartotojų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Privatumo politika, pateikiami elektroninio pašto adresu info@vaisingumocentras.lt.
Uždaryti

Ačiū.

Netrukus su Jumis susisieksime.

Registruokitės konsultacijai

Darbo laikas