Taisyklės

Naudodami šią www.vaisingumocentras.lt internetinę svetainę  Jūs patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote šias Sąlygas ir sutinkate jų laikytis.


1.  UAB “Vaisingumo Centras” Internetinės Svetainės turinys

Informacija, pateikiama Svetainėje, apima Vaisingumo Centro naujienas, aktualijas, kitą šviečiamąją medžiagą ir kitą ligoniams ir jų artimiesiems skirtą su sveikatos apsauga susijusią informaciją. Svetainėje pateikta informacija yra skirta tik informaciniams tikslams ir yra tik informacinio pobūdžio. Informacija nėra alternatyva sveikatos apsaugos specialisto profesionaliai išvadai.

2. Autorių teisės

UAB  “Vaisingumo Centrui” priklauso visos nuosavybės teisės į Svetainėje esančią tekstinę ir grafinę informaciją, kuri yra saugoma pagal LR autorių ir gretutinių teisių įstatymą, kitus Europos Sąjungos ir tarptautinius autorių teisių apsaugos įstatymus. Šią informaciją kopijuoti, spausdinti ar kitaip atgaminti bei platinti be raštiško Svetainės savininko sutikimo griežtai draudžiama. Šią informaciją be sutikimo galima naudoti tik asmeniniais tikslais ir apimtimi, numatytais LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme.

3. Pareiškimas apie sutikimą

Prisijungęs prie internetinės svetainės www.vaisingumocentras.lt, Jūs patvirtinate, kad besąlygiškai sutinkate su šiomis Sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

PRIVATUMO POLITIKA

Įgyvendindami teisės normas, įpareigojančias užtikrinti asmens duomenų apsaugą, informuojame Jus apie tai, kokius asmens duomenis renkame apie Svetainės lankytojus, kaip šie duomenys naudojami, ir kokias svetainės lankytojai turi teises, susijusias su jų asmens duomenų apsauga

Mes galime rinkti šiuos  registracijos duomenis, kuriuos lankytojai pateikia siekdami užsiregistruoti Svetainėje ar užsisakydami per Svetainę teikiamas paslaugas ar informacijSvetainėje lankytojams yra suteikiama galimybė užsiregistruoti. Užsiregistravę lankytojai gali gauti Svetainės teikiamas paslaugas ir informaciją (paprastai – naujienų laiškus) el. paštu. Registracijos metu lankytojai turi pateikti šiuos savo asmens duomenis: vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono numerius. Registruodamiesi lankytojai turi patvirtinti, kad sutinka, jog jų nurodyti asmens duomenys būtų tvarkomi automatiniu būdu informavimo apie svetainės naujienas tikslais.

4. Asmens duomenų apsauga

  • Paciento pateikti asmens duomenis suprantami kaip duomenys apie vardą, pavardę, asmens kodą, gyv. vietos adresą, sveikatos būklę, be kita ko, vaizdo duomenys, atvaizdas, kurį Pacientas sutinka suteikti Įmonei dėl vidinės tvarkos taisyklių bei visa ką ES Reglamentas Nr. 2016/679 apibrėžia asmens duomenimis.
  • Paciento pateikti asmens duomenys yra tvarkomi sveikatos priežiūros ir gydymo sutarties sudarymo, vykdymo ir apskaitos tikslais.
  • Paciento duomenų teisėto tvarkymo kriterijus – asmens duomenys tvarkomi siekiant suteikti sveikatos priežiūros, gydymo paslaugas ir įvykdyti sveikatos priežiūros sutartį.
  • Paciento duomenų pateikimas Įmonei yra sutartyje numatytas reikalavimas. Pacientas privalo pateikti duomenis Įmonei tam, kad būtų sudaryta sutartis (jei sutartis sudaryta anksčiau), kad būtų galima ją tinkamai vykdyti.
  • Paciento pateikti asmens duomenys saugomi sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties sudarymo arba tiek, kiek reikalauja atskiri su sveikatos apsauga susiję LR teisės aktai.
  • Pacientas, pasirašydamas sutikimą, patvirtina, jog yra informuotas ir sutinka, kad:

                         1. Įmonė tvarkytų ir valdytų Kliento asmens duomenis tinkamam užsakytų paslaugų suteikimui;

                         2. Asmens duomenys būtų tvarkomi ir valdomi remiantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

                         3. Turi teisę būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su duomenimis, reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, Kliento asmens duomenų tvarkymo                veiksmus, remiantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

  • Be kita ko, sveikatos priežiūros ir gydymo sutarties pagrindu Įmonė renka ir saugo Specialių kategorijų asmens duomenis apie paciento sveikatos būklę, lytį, biometrinius duomenis ir k.t.
  • Įmonė informuoja, jog asmens duomenys gali būti teikiami žemiau nurodytiems subjektams dėl buhalterinės apskaitos, archyvavimo ar tinkamo sveikatos priežiūros sutarties įvykdymo tikslų: (i) LR Sveikatos ministerijai; (ii) Valstybinei ligonių kasai; (iii) Kitoms valstybės institucijoms.

 

5. Kitos sąlygos

Mes turime teisę vienašališkai pakeisti šios privatumo politikos sąlygas, patalpindami naują privatumo politikos redakciją. Apie pakeitimus galite sužinoti apsilankę Svetainėje ir peržiūrėję privatumo politiką.

Uždaryti

Ačiū. Registracija sėkmingai atlikta.

Netrukus su Jumis susisieksime.

Mums jau 15 - metų.

Registruokitės konsultacijai

Darbo laikas